Hakkımızda

Bizi daha iyi tanıyın.

|
Hakkımızda
Niye bizi Seçmelisiniz?

Kısa Hikayemiz

Şirketimiz; 2000 yılından, günümüze uzanan yolculuğumuzda, “farklı uzmanlık alanlarına sahip 36 arkadaşın bir ara gelerek oluşturmuş olduğu ekibimizin, ticari olarak vücut bulmuş halidir.” şeklinde tanımlayabiliriz. Uzmanlık alanlarımıza bakıldığında, Tedarik Yönetiminden, Lojistik Yönetimine, Tümleşik Yazılımlardan, FPGA kart Tasarım ve Eğitimlerine kadar uzanan 108 farklı konuda uzmanlığımızın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ekibimizle ilgili gururla söyleyebileceğimiz önemli bir ayrıntı ise; Uzmanlık alanlarında genelde Dünya listelerinde ilk 10’da yer almalarıdır.

Gelecek Görülerimiz

Nelere İnanıyoruz ?

VizyonMisyon

Vizyonumuz

Evrensel değerleri benimsemiş, etik kurallara bağlı, girişimci, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, alanında bölgesel bir firma olmak.

Misyon

Sektörde iletişime ve işbirliğine önem veren, disiplinler arası işbirliği ile projeler üretebilen, çağdaş ve güçlü teknolojilerini kullanarak sektör bağımsız hizmetlerini pazarlayabilen, sektörlerin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projeler üretebilen, ulusal ve uluslararası yapılacak işbirliği ile teknoloji imkanlarını kullanarak, yeni projelere liderlik edebilen, sosyal sorumluluğunun bilincinde topluma, çalışanlarına ve çevreye değer veren, eğitimi destekleyen bir kurum oluşturabilmek.

İnandığımız

Kalite Politikamız

 

AMACIMIZ VE DEĞERLERİMİZ

Müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini iyi analiz etmek, bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, uygun maliyetle, zamanında hızlı ve kaliteli servis hizmeti vererek, müşteri memnuniyeti ve güveni sağlamak.

Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görüp, çalışanların karşılaşacakları zorluklarda inisiyatif kullanmalarını sağlamak, mutlu, uzun süreli, paylaşımcı ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratmak.

Sektördeki yenilikleri takip etmek, bütün çalışanları ile birlikte kendisini sürekli geliştirerek kaliteli hizmet ve ürün sağlamak.

Çalışanları ve müşterileri ile tüm ilişkilerini karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık ilkesine bağlı olarak inşa etmek, eleştiri ve değişime açık olmak.

Personelimizin bilgi düzeyini, performans ve verimliliğini sürekli arttırmak ve kariyer temin etmek,

İnsana, Doğaya, kültürel değerlere saygı duymak ve katkıda bulunmak,

Bu amaçlar doğrultusunda, önümüze çıkan engelleri aşmak için aşağıdaki davranış ve değerleri vazgeçilmez kurallar olarak kabul ediyoruz;

Başarma Azmi

o Tüm çalışanlarımızın başarma azmi ile hareket etmesi beklenir. Bu güç fark yaratmada temel etkendir. Sürekli olarak, ne yaptığımız ve nasıl yaptığımızı sorgulamalıyız.

Bireysel sorumluluk

o Rekabet gücümüz, müşteri gereksinimlerine duyarlı yaklaşarak bu doğrultuda karar alabilmemize bağlıdır. Tüm çalışanlarımızın kendi yetkileri dahilinde kalmak koşulu ile izin almak yerine gerekeni yapmaları beklenir.
o Yalın bir organizasyon yapısında, tüm çalışanlarımızın birbirlerine yardımcı olabilecekleri bir ortamda çalışılması, başarı yolunda inisiyatif kullanma temel hedefimizdir.
o Verimli bir ekip olmayı amaçlayan bizler, kendimizi geliştirerek, etkin birer lider ve takım oyuncusu kimliğine sahip olmalıyız.

Müşteri Odaklılık
o Mevcut müşterilerimizin korunması ve yeni müşteri kazanımı tamamen müşteri memnuniyetine bağlıdır. Bu doğrultuda bizim önceliklerimizi müşterilerimizin öncelikleri belirlemeli, müşterilerimiz ile yakın ilişkiler kurmalı, değişen gereksinimlerini önceden görmeli ve bu gereksinimleri hızlı bir biçimde karşılamalıyız.

Dürüstlük
o Çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimiz şeffaf, uzun sürekli, ve dürüstlük esasına dayanır. İlişkilerin bu esasa aykırı şekillenmesi durumunda ilişkimize son veririz. Dolayısı ile tüm çalışanlarımızın, bağlantıda olduğu kişi, kurum ve kuruluşlarla, karşılıklı güveni zedelemeyecek şekilde davranması beklenir.
o İç ve dış ortamda sağlanan (Çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarımız) her türlü bilginin doğru ve dürüstlük ilkesine dayandığı, yanlış ve yanıltıcı veri içermediği yönetimimiz tarafından taahhüt edilmiştir.

Topluma Katkı
o Her bir çalışanımızı, toplumumuzun gereksinimlerine duyarlı, Türkiye’nin mirasını koruyan bireylerden oluşması düşüncesi ile toplumumuzun gereksinimlerini anlamaya ve toplumsal yarar amaçlı etkinliklere katılmalarını teşvik ederiz.

TEMEL İLKELERİMİZ
Fırsat Eşitliği : Tüm çalışanlar ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, yaş, medeni durum, görevin yerine getirilmesini etkilemeyecek bedensel engeller dikkate alınmadan eşit haklara sahiptir.

Şirket Bilgilerinin Gizliliği : Müşteri ve şirket bilgileri kurumsal varlığımız sayıldığından bu bilgilerin korunması büyük önem taşımaktadır. Çalışanlarımızın işleri gereği edindikleri bilgileri konuyla ilgili olmayan çalışma arkadaşları, şirket dışı kişilerle paylaşmaması, bu tür bilgileri içeren belge, resim, yazı, sözleşme vb. materyalleri açıkta, masa üstünde ve bilgisayar ekranlarında bulundurmamalıdır.

Politik Aktivite ve Dernekler : Ahlak, adalet ve eşitlik prensiplerimiz doğrultusunda hiçbir politik görüş veya parti şirketimiz tarafından desteklenmemektedir. Toplumun refahı için çevre, eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlanması çıkar gözetmeksizin olanaklar elverdiği ölçüde desteklenir.

Çalışanlarımız, toplum için hizmet üreten ve topluma değer katan sosyal ve mesleki dernek, kurum ve kuruluşlara işinin akışını engellememesi koşulu ile bireysel olarak üye olabilirler ve yasal hakları konusunda örgütlenme özgürlüğüne sahiptirler.

KABUL EDİLEMEYECEK DAVRANIŞLAR

Çalışma hayatımız içerisinde kabul edilemeyecek davranışlar, Disiplin Prosedürümüz içerinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Disiplin Prosedürü A Trade Proje Mühendislik Tic. A.Ş.’de görev yapan çalışanların işyeri çalışma esasları hakkında uymaları gereken yönetmeliklerdeki ilke ve kurallar ile bu konulara ilişkin aykırılıkların düzenlenmesine yönelik olarak;

• Şirket çıkar ve itibarının korunmasını,
• Görevlerin, şirkette yürürlükte bulunan “sistem ve Prosedürlerle belirlenen kurallara” uygun olarak yerine getirilmesini,
• Personelin yetki ve sorumluluk sınırlarının kontrol altında tutulmasını,
• Sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasını,
• İş ve işyeri güvenliğini ve çalışanların sağlığını tehlikeye düşürücü davranışların önlenmesini,
• İş huzurunun korunmasını amaçlayan bir çalışma düzeninin kurulmasını,
• Hiçbir personelin zorunlu ve gönülsüz çalıştırılamaması, borçlandırılmaması,
• İnsan ticareti yapılmaması ve bu yönde baskı uygulanmaması,
• Kuralların ihlali halinde izlenecek yöntem ile uygulanacak yaptırımların tespitini,
• Sürdürülebilir çalışma ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

Şirket, çalışanların “savunma hakkına” gereken özeni gösterir. Bu Prosedürde belirtilen yaptırımlardan her hangi birisi uygulanmadan önce, personelden yazılı olarak savunması istenir. (Bkz: Disiplin Prosedürü-PRO.09)

SÜREKLİLİK

Enerjimizi hiç kaybetmeden, İhtiyaca uygun ve doğru çözümleri sunmak.

SAYGI

İnsanlara ve Doğaya Saygı içinde, kişisel hakları ihlal etmeden, çevreye zarar vermeden.

BAŞARI ODAKLILIK

Yaptığımız işlerin sonuçlarını önceden hesaplamaya çalışarak, sürekli öğrenerek ve gelişerek.

AÇIKLIK

Herşey açık olarak ortaya konulduğunda, kolay çözüme ulaşıldığını tecrübe ettik.

VAKARLI ADANMIŞLIK

Yaptığımız işlere başlarken o işin bizim etik değerlerimiz ile %100 uyuştuğundan emin olarak başlarız.

STRATEJİK

Geliştirdiğimiz her projenin baş aktörü insan, bunun bilincinde olarak, ihtiyaç duyulan faydayı sağlamanın en verimli yollarının ortaya konulması ve hayata geçirilmesi.

ENERJİK

Aktif, Dinamik, Heyecanlı, Yenilikçi, Az Uyuyanlar.

GÜÇLÜ

Ekibimizdeki arkadaşlarımızın hepsi kendi alanında dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır.